בימי שישי, חנות המפעל סגורה לקבלת קהל | שירות איסוף והחזרה חיפה-ב"ש בחינם!

מדיניות ביטולים והחלפות מוצרים

 1. מדיניות ביטולים והחלפות מוצרים
 • לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), אשר עיקריהן יובאו להלן.
 • ביטול הזמנה ע”י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח –
 • כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא”ל) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה, כאמור לעיל וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר.
 • בוטלה ההזמנה כאמור, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור לעיל, את הסכום ששולם על ידו, באם ביצע ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מביניהם.
 • ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח –
 • סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה, כאמור לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.
 • כאשר המזמין עונה על ההגדרה של “עולה חדש”, “אדם עם מוגבלות”, “אזרח ותיק”, כקבוע בסעיף 14ג’1 לחוק הגנת הצרכן, רשאי הוא לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלת ההזמנה אצל הלקוח או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, בכפוף להצגת תעודה מתאימה, ובכל מקרה הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 14ג’1 לחוק הגנת הצרכן, כאמור.
 • בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה ועל הלקוח להשיב את המוצרים לאחת מנקודות בוקסיט בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול או באמצעות תיאום שליחות מול שירות הלקוחות של החברה, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
 • בכפוף לאמור לעיל, החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת המוצרים בחזרה את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר, כאמור, ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי, באמצעותו בוצעה הרכישה ו/או באמצעות צ’ק מזומן שיימסר ללקוח / יישלח בדואר לכתובת שהוזנה בעת ההזמנה, הכל- בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה.
 • למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
 • ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר –
 • על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדרכים המפורטות לעיל, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.
 • במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות: ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום. הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת המוצר בחוזר, את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
 • ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
 • למען הסר ספק יובהר כי אם הלקוח בוחר לבטל את העסקה שלא מפאת פגם במותר עלות המשלוח תחול עליו.
 • החלפת מוצרים שלא מחמת פגם –
 • לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור , (כגון, במקרים של בחירה לא מתאימה), מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור לעיל, על מנת לקבל מידע כיצד ובאיזה סניף יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה.
 • החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע”י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
 • מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים בחנות.
 • ביטול הזמנה ע”י החברה
 • החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לרבות במקרים של תקלות טכניות.
 • בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את המוצרים.
 • בכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור המוצר/ים ו/או מחיר המוצר/ים.
 • בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה.
 • בכל אחד מהמקרים כאמור, תישלח החברה ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 • מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות וגוברות, אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

 

דילוג לתוכן